Kurumlar Vergisi’nde yeni devir

Kurumlar Vergisi’nde yeni devir

46
0
PAYLAŞ

Kurumlar vergisi 2021 yılında yüzde 25, 2022’de yüzde 23 olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan “Kurumlar Vergisi Genel Bildirisi’nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildiride, finansman masraf kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi paylarını satın almaları halinde yapılacak vergilendirme temelleri, Borsa İstanbul Hisse Piyasasında birinci kez süreç görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranı ile 2021 ve 2022’de uygulanacak kurumlar vergisi oranına ait düzenlemeler yer aldı.

FİNANSMAN MASRAF KISITLAMASI

Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ait faiz, kurul, vade farkı, kar hissesi, kur farkı ve gibisi isimler altında yapılan masraf ve maliyet ögeleri toplamının yüzde 10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı, kanunen kabul edilmeyen masraf (KKEG) olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete’de 4 Şubat 2021’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme periyodu yararlarına uygulanmak üzere kelam konusu sarfiyat ve maliyet ögelerinin yüzde 10’unun kurum karının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmişti.
Bildirimde, periyot sonları prestijiyle Vergi Adap Kanunu’na nazaran çıkaracakları bilançolarında, yabancı kaynakları toplamı öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sonlu olmak üzere yabancı kaynaklara ait faiz, komite, vade farkı, kar hissesi, kur farkı ve gibisi isimler altında yapılan masraf ve maliyet ögeleri toplamının yüzde 10’luk kısmının, kurum yararının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacağı kararlaştırıldı.

Bildirimde ayrıyeten bahse ait kapsama giren mükellefler ile finansman masraf kısıtlamasına tabi tutulmayacaklar, finansman sarfiyat kısıtlamasının uygulanacağı devir, yabancı kaynaklara ait masraf ve maliyet ögeleri üzere farklı konularda örnekli açıklamalara yer verildi.

Öte yandan, finansman masraf kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi gerektiğinden bu düzenlemenin bilanço temeline tabi mükellefler için geçerli olduğu, bu nedenle çok sayıda olan işletme hesabı aslına tabi gelir vergisi mükelleflerinin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği konusuna açıklık getirildi.

TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KENDİ PAYLARINI SATIN ALMALARI HALİNDE VERGİLENDİRME

Gelir Vergisi Kanunu’nda, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi paylarını iktisap etmek suretiyle vergisiz halde kar dağıtımı yapmalarının önüne geçilmiş ve şirket karlarının dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın tevkif yoluyla alınacak vergiye ait vergi güvenlik kurumu ihdas edilmişti.
Bildiride, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi senetlerini ve iştirak hisselerini iktisap ettikleri tarih prestijiyle rastgele vergilendirme süreci yapılmayacağı karara bağlandı.

Lakin kendi payını yahut paydaşlık hissesini satın alan şirketlerin yüzde 15 vergi kesintisine tabi tutulacağı durumlar ise şu halde sıralandı:
“İktisap edilen pay senetleri ve paydaşlık hisselerinin sermaye azaltımı yoluyla itfası, iktisap edilen pay senetleri ve paydaşlık hisselerinin iktisap bedelinin altında bir bedelle elden çıkarılması ve iktisap edilen pay senetleri yahut paydaşlık hisselerinin sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmemesi yahut elden çıkarılmaması halinde.”

BORSA İSTANBUL’DA BİRİNCİ KERE SÜREÇ GÖREN KURUMLAR

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeyle hisseleri Borsa İstanbul Hisse Piyasasında birinci sefer süreç görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumların hisselerinin, birinci defa halka arz edildiği hesap periyodundan başlamak üzere 5 hesap periyoduna ilişkin kurum karlarına, kurumlar vergisi 2 puan indirimli uygulanacak.

Bildirimde, 2 puan indirim oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için aranan koşullar ve uygulama örnekleri, süreksiz vergilendirme periyotlarında kurumlar vergisinin indirimli uygulanması ve tasfiye, bölüm ve birleşme durumlarında uygulama konularına ait açıklamalar da yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ 2021’DE YÜZDE 25 OLARAK UYGULANACAK

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme periyotları için 1 Temmuz 2021’den itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak.

2022 hesap devrine ilişkin kurum çıkarları üzerinden ise yüzde 23 kurumlar vergisi alınacak.

Bu oranlar, özel hesap periyodu tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap devirlerine ilişkin yararlara uygulanacak.
Öte yandan, süreksiz vergi oranı, hesap periyodu olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan 2021 hesap devrinin ikinci süreksiz vergi periyodundan itibaren yüzde 25, kendilerine özel hesap devri tayin edilmiş mükelleflerde ise 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan hesap periyotlarına ait 1 Temmuz 2021’den itibaren verilmesi gereken süreksiz vergi beyannamelerinde yüzde 25 olarak uygulanacak.

BİR CEVAP BIRAK