Matrah artışı ve sicil affı Meclis’te

Matrah artışı ve sicil affı Meclis’te

29
0
PAYLAŞ

Koronavirüsün tesirleri azaltmak emeliyle gerçek kesimin uzun vakittir talep ettiği matrah artışı ve yine yapılandırma paketi TBMM’ye sunuldu. 30 Nisan 2021 tarihinden evvelki vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, sigorta pirimleri tekrar yapılandırılabilecek. Ayrıyeten 2016 yılından itibaren de matrah arttırımı yapılabilecek. Karşılıksız çek ve senet için de sicil affı getiriliyor.

Ak Parti milletvekillerinin verdiği yasa teklifine nazaran gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artıranlar için artırımda bulundukları yıllar için vergi incelemesi yapılmayacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2016 takvim yılı için yüzde 30, 2017 takvim yılı için yüzde 30, 2018 takvim yılı için yüzde 25, 2019 takvim yılı için yüzde 20, 2020 takvim yılı için yüzde 20 oranından az olmamak üzere matrahlarını artıracak.

BİRİNCİ TAKSİT 30 EYLÜL’DE

Katma Dağer Vergisi mükellefleri ise her bir vergilendirme devrine ait olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 2016 yılı için yüzde 3, 2017 yılı için yüzde 3, 2018 yılı için yüzde 2.5, 2019 yılı için yüzde 2 ve 2020 yılı için yüzde 2 oranından az olmamak üzere belirlenecek KDV’yi vergi artırımı olarak 31 Ağustosa kadar beyan edecekler. Peşin yahut birinci taksit ödemesi 30 Eylül 2021 tarihine yapılacak. Ödemeler ikişer aylık devirler halinde azami 6 eşit taksitte yapılabilecek. Artırılan matrahlar nedeniyle süreksiz vergi hesaplanmayacak.

Matrah yahut vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının birinci taksit ödeme müddeti içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılacak. Daha evvel nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilecek. Bu düzenlemeye nazaran matrah yahut vergi artırımında bulunulması, yasanın yayım tarihinden evvel başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir süreçlerine pürüz teşkil etmeyecek. Lakin, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir süreçlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılmaması hâlinde, bu süreçlere devam edilmeyecek.

PANDEMİ CEZALARI YOK

Yasa teklifiyle 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik takviye primi ile bu alacaklara ait her türlü ceza ve gecikme artırımları yapılandırma kapsamına alınıyor. Fakat koronavirüs nedeniyle verilen idari para cezaları kapsam dışında tutuldu.

Yasa teklifine nazaran yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar müracaat yapılması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, vilayet özel yönetimlerine, belediyelere olan borçlar için birinci 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Toplumsal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçlar için ise birinci taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Ödemeler, 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecek.

SİCİL AFFINDA KRİTİK TARİH 31 ARALIK

YASA teklifiyle karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öteki kredi borçlarını vaktinde ödeyemeyen şahısların yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı ait düzenleme getiriliyor. Düzenleme için 20 Mayıs 2021 tarihi temel alınacak.

Bu tarihten evvel kullandığı nakdi ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz yahut ferilerine ait ödemelerini aksatan gerçek ve hukukî bireylerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek bireylerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve başka kredi borçlarına ait Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları borçların tamamının ödenmesi yahut yine yapılandırılması halinde dikkate alınmayacak. Borçların ve yine yapılandırmanın 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılması gerekecek.

STOK AFFI VE İHTİLAF ALACAKLAR DA KAPSAMDA

Meclis’teki yasa teklifine nazaran işletmelerde mevcut olmasına karşın kayıtlara yansıtılmamış , makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesini sağlayacak düzenleme geliyor. Katılaşmış borçlar dışında ihtilaflı basamakta bulunan yahut şimdi inceleme ve takdir süreçleri tamamlanmamış borçların da, ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması hedefiyle düzenleme yapıyor.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK